Úspěchy v matematických soutěžích ve školním roce 2014/2015

Matematická olympiáda

Kategorie    krajské kolo    Kateřina Marková      8. místo

Kategorie    krajské kolo    Petr Sedláček             5. místo

                                               Veronika Sedláková   7. místo

Kategorie Z9  okresní kolo    David Loučka            1. místo

                                               Pavlína Symerská       3. místo

                        krajské kolo    Pavlína Symerská       6. místo

                                               David Loučka            9. místo

Kategorie Z8  okresní kolo    Tomáš Flídr                1. místo

                                               Adam Doubrava         3. místo

Kategorie Z7 okresní kolo    Tomáš Flídr                1. místo

                                               Matyas Ištvánek         10. místo

Kategorie Z6 okresní kolo    Tomáš Flídr                2. místo

                                               Dominika Šikulová     4. místo

                                               Tereza Genzerová       5. místo

Pythagoriáda

Pythagoriáda 8           okresní kolo    Adam Doubrava         1. místo

                                                           Zuzana Kopčilová      6. místo

                                                           Barbora Odstrčilová   7. místo

Pythagoriáda 7           okresní kolo    Michal Donenberk      1. místo

                                                           Matyas Ištvánek         2. místo

Pythagoriáda           okresní kolo    Tomáš Flídr                1. místo

                                                           Adrian Jiřík                2. místo

                                                           Kristýna Michálková  5. místo

Celostátní korespondenční matematická soutěž PANGEA

                        celostátní kolo            Tomáš Flídr    6. místo

Matematická Soutěž MaSo:

Tomáš Flídr, Adam Doubrava, Pavlína Symerská, David Loučka

Rádi bychom Vám poděkovali vedení školy za to, že jste nám umožnili zúčastnit se matematické soutěže MaSo. Dovolili bychom si podotknout, že jsme se v celorepublikové konkurenci prestižních gymnázií (například Open Gate, Porg, Mensa Gymnázium a další) my, „maloměstské gymnázium“, vůbec neztratili a naší škole jsme udělali čest. Ze všech týmů z celé České republiky (106 týmů) jsme skončili na krásném čtvrtém místě, na Moravě jsme skončili bezkonkurenčně první. Při kliknutí na odkaz http://maso.mff.cuni.cz/index.php?clanok=archiv&id=15jaro/vysledky.phpsi můžete prohléhnout celkové výsledky. Gymnázium Kroměříž je podle této soutěže v matematice nižších gymnázií lepší než Open Gate, Porg i Mensa Gymnázium.


Den vydávání pololetního vysvědčení byl zároveň dnem technicko - přírodovědným. Studenti si podle tříd a svého zájmu mohli vybrat, které aktivitě se budou po celý dnešní den věnovat. Žáci se zájmem o matematiku si zvolili exkurzi do Chropyňských strojíren. Jiní pronikali do tajů finanční matematiky a bankovnictví a šli se podívat do Komerční banky nebo se zaměřili na kombinatoriku, logické myšlení a využití matematiky v každodenním životě. Terciáni se zdokonalovali pod vedením starších spolužáků v šachové hře, primáni hravou formou řešili matematické hry.

Gymnázium Kroměříž zpracovalo v rámci šablony III/2 OP VK Peníze středním školám DUMy pro:

Tematická oblast: Lomené výrazy

Ročník: tercie

Tematická oblast: Planimetrie

Ročník: prima

Tematická oblast: Systematizace učiva

Ročník: oktáva, 4. ročník

DUMy pro ostatní pedagogické pracovníky středních škol v ČR poskytne vasickova@gymkrom.cz

Netradiční výuka matematiky

Žáci 2.A (2010/2011) probírají funkce s využitím interaktivní tabule.

Učíme se počítat a díváme se kolem sebe

Žáci S.A (2010/2011) poznávají vlastnosti rovinných útvarů. Získané matematické poznatky aplikují na nejrůznějších zajímavých útvarech, které vyhledávají ve svém okolí. Na obrázku jsou za odměnu ti nejvšímavější.

Netradiční výuka matematiky:

Skupinová práce žáků 1.A (2009/2010)

Využití skupinové práce v hodinách matematiky 1.A je běžnou součástí výuky. Popíši příklad provedení  této metody. Třída se spontánně rozdělila do šesti skupin a vedoucí každé skupiny si vybral obálku se zadáním úloh. Úkolem bylo odprezentovat vylosované téma i s uvedením konkrétních příkladů (např. mocniny, absolutní hodnota, výroková logika, dělitelnost, důkazy, volné téma aj.), dále řešily všechny skupiny dva testy z výběru maturitních úloh a musely umět odůvodnit řešení. Součástí některých úloh bylo vytvořit matematickou křížovku. 

V závěru jsme skupiny hodnotili. Žáci sdělili, jak si práci zorganizovali,

- zda se všichni zapojili  a jakým dílem,

- zda se drželi zadání,

- jak byli spokojeni se svou prací a zda by udělali něco jinak.

Plného počtu bodů, a to 30, získaly dvě skupiny. Skupinová práce přispěla k utřídění a procvičení poznatků, také ke vzájemné komunikaci a kooperaci žáků. Žáci projevili osobní zodpovědnost za svůj přínos pro práci skupiny.

Základní početní výkony


Žáci třídy P.A (2009/2010)v hodinách matematiky pracují se zájmem a aktivně se zapojují do různých činností. Pravidla pro počítání s přirozenými čísly spojili s výpočty, které je mohou potkat v každodenním životě.  

Modelování těles

Obsah: 
Objemy a povrchy těles s využitím goniometrických funkcí a Pythagorovy věty.
Úkol:
Vytvořte model tělesa a popište všechny jeho prvky a vlastnosti, které se používají při výpočtu objemu a povrchu tělesa daného určitými prvky. Pracujte na úkolu ve dvojicích.
Podnět:
Žáci kvart se doposud seznámili během studia v matematice s tělesy (pravidelný kolmý čtyřboký hranol, kvádr, krychle, pravidelný kolmý šestiboký hranol, válec, pravidelný kolmý čtyřboký jehlan, kužel, čtyřstěn, kolmý jehlan s obdélníkovou podstavou, pravidelný kolmý trojboký hranol) a jejich základními prvky (hrana, podstava, stěna, plášť, tělesová a stěnová úhlopříčka, výška), které používají pro výpočet objemu a povrchu tělesa a určování odchylek prvků tělesa. Při výpočtech aplikují vzorce pro obsahy rovinných obrazců, Pythagorovu větu a goniometrické funkce. Jako závěr tohoto obsahu se nabízí vytvoření modelu tělesa a popis všech jeho vlastností.
Pomůcky:
tvrdý papír, karton, lepenka, barevný papír, barevná fólie, nůžky, špejle, drát, lepící páska, lepidlo
Projektová metoda:
Projekt je výsledkem propojení individuální i skupinové práce v rámci jednoho předmětu, zpracovává úkol v souvislostech a žáci si sami organizují činnost. Učitel se stává poradcem. Projekt podporuje propojení učiva z různých ročníků do souvislostí, žáci experimentují, porovnávají výsledky, kriticky posuzují, přemýšlejí o nesrovnalostech, vyhledávají informace, využívají komunikativních dovedností a používají různé materiály.
Hodnocení:
Žáci posuzují, co se jim podařilo, co by se mělo zlepšit, zda se jim podařilo splnit cíl. Učitel zhodnotí věcnou správnost použitých vztahů u modelů. Využívá slovní hodnocení, které nejlépe vystihuje jednotlivé aspekty práce, ocení kvalitu, snahu a aktivitu.

Ke stažení