Lingua Latina

Salvete discipuli discipulaeque, salvete parentes cari,

salvete amici lingue Latinae temporumque ntiquorum,

salvete amici Gymnasii nostri!

Buďte zdrávi žáci a žákyně, drazí rodiče, přátelé latinského jazyka a antické kultury, buďte zdrávi přátelé našeho gymnázia!

Quot linguae calles,

tot homines vales.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.


Lingua Latina, cui bono?

Proč a k čemu latina?

Latinský jazyk – lingua Latina- se vyučuje na Gymnáziu Kroměříž jako volitelný předmět v sextě a ve druhém ročníku čtyřletého studia. Týdenní dotace činí 2 hodiny .

Předmět je určen pro žáky, kteří mají zájem o studium humanitních i přírodovědných oborů. Žáci si osvojují základy latinské gramatiky, těžiště výuky je v morfologii a lexiku. Hlavním cílem výuky je získat schopnost překládat latinská slova, věty a jednoduché souvislé texty z latiny do češtiny. Systematická práce se slovníkem vede nejen k výběru nejvhodnějších výrazů pro dané pojmy, ale i k chápání etymologie a struktury latinského lexika. Současně se tím plní i druhotný cíl výuky latiny, a to uvědomělé chápání slov latinského původu v češtině, v cizích jazycích a v odborných terminologických soustavách.

Cílem základního kurzu latiny je, aby na tyto elementární znalosti  mohli žáci navázat po absolvování gymnázia při studiu různých vysokoškolských oborů, jejichž terminologie má základ v latině, především při studiu medicíny, farmacie, historie, teologie, práva, filologie a dalších.

Prof. Antonín Bartoněk, DrSc., přední český odborník na klasickou latinu a řečtinu, zdůrazňuje, že osvojení si gramatického systému latiny umožňuje snazší zvládnutí nejen románských, ale i jiných, zvláště indoevropských jazyků.

Studium latiny pomůže žákům také k lepšímu pochopení antické kultury, která inspirovala celou evropskou kulturu včetně kultury naší.

Ve výuce latiny je používána učebnice Vlasty Seinerové Latina pro střední školy, především gymnázia, Latinsko-český  slovník, Česko-latinský slovník, Multilingual Dictionary  e-slovníky. Cz.

K oživení výuky slouží latinské písně, nápisy, známé citáty, živá slova, příběhy z mytologie, termíny z lékařského a právnického názvosloví, vyhledávání typologických shod s moderními jazyky.

Ukázka přejatých slov z latiny v moderních jazycích:

Lingua:LatinaItalicaHispanicaLusitanaFrancogallicaGermanicaAnglica

familiafamigliafamiliafamiliafamilieFamiliefamily

ventusventoventioventoventWindwind

febrisfebbrefiebrefebrefiévreFieberfever

Pracovní listy

Internet

Výběr některých internetových adres s tematikou latinského jazyka a antické kultury:

www.viahistoria.cz 
www.mujweb.cz/kultura/raconensis 
www.radiobremen.de/nachrichten/latein