Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008)

1. Název: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín (www. krzlinsky.cz) na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 24 329/2001-14 ze dne 25. září 2001 vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, se sídlem Masarykovo náměstí 496, 76701 Kroměříž, IČO 70843309.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání. Organizace vykonává činnost střední školy. Předmět činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Informace o provozu podatelny a přijímání dokumentů


Adresa pro doručování dokumentů v analogové (listinné) a v digitální podobě na přenosných nosičích dat:

Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496/13, 767 01 Kroměříž

Na podatelně G KM jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v listinné podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument G KM dále nezpracovává.

 • 4.2 Adresa podatelny pro osobní návštěvu je shodná s adresou pro doručování dokumentů v analogové (listinné) podobě. Podatelnou školy je sekretariát školy v 1.patře, místnosti č. 43.
 • 4.3 Úřední hodiny podatelny:

pondělí 8:00 - 16:00

středa 8:00 - 16:00
V jiné dny po předchozí domluvě.

 • 4.4 Telefonní čísla: 577 544 813 (kancelář školy), 577 544 810 (statutární zástupce školy), další čísla uvedeny v záložce  KONTAKTY na zaměstnance školy 
 • 4.5 Adresa internetové stránkywww.gymkrom.cz
 • 4.6 Adresa e-podatelny: podatelna@gymkrom.cz
  •           pro úřední podání, stížnosti, dotazy, apod.

  •           přijímáme formátovaný i neformátovaný text včetně všech typů souborů jako přílohy

Dokument v digitální podobě lze doručit:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,
 • na přenosném technickém nosiči dat.


Požadavky na podání dokumentů v digitální podobě

 • jednou zprávou zasílejte pouze jedno podání,  pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou jeho elektronickými přílohami
 • dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v následujících formátech:
  • PDF (verze 1.7 a vyšší),
  • PDF/A (ISO 19005),
  • DOC/DOCX,
  • XLS/XLSX,
  • JPG/JPEG/JFIF (ISO/IEC 10918),
  • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).
  • ISDOC/ISDOCX (Information Systém Document) verze 5.2 a vyšší
  • HTM/HTML
  • TIF/TIFF (revize 6-nekomprimovaný)
  • RTF
  • TXT
  • ZFO
 • přípustným přenosným technickým nosičem dat je CD, DVD nebo USB flash disk, který se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání na příslušné podatelně


Postup v případě zjištění závad u přijatého podání

Pokud dokument v digitální podobě vč. datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nelze jej zobrazit (není čitelný), obsahuje škodlivý kód (chybný datový formát nebo počítačový program, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných G KM), není v datovém formátu nebo není uložen na přenosném technickém nosiči dat, na kterém GKM  přijímá dokumenty v digitální podobě, bude o této skutečnosti odesílatel, pokud je znám, vyrozuměn a bude mu stanoven postup pro odstranění vady dokumentu.

Není-li G KM schopno určit odesílatele nebo nepodaří-li se G KM ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, GK KM dále dokument nezpracovává.

 • 4.7 Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči G KM činit podání v elektronické podobě
  • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – žádost nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění – podání musí být podepsáno uznávaným elektronickým podpisem
  • podávání podnětů a stížností, včetně podnětů a stížností podávaných podle správního řádu – nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem
 • Příjem datové zprávy je potvrzen odesílateli e-mailovou zprávou, která je bezprostředně po přijetí zaslána na adresu uvedenou v podání.

4.8 Další elektronické adresy:

gymkrom@gymkrom.cz 

Statutární zástupkyně ředitele školy- vasickova@gymkrom.cz


5. Případné platby lze pokázat KB pobočka Kroměříž, č.ú.86-2957000217/0100

6.  70843309, IZO 102519943

7. DIČ škola není plátce DPH

8. Dokumenty

V informačním centru školy (1.patro, dveře č.43) jsou k dispozici v tištěné i elektronocké podobě:

 • školní vzdělávací program Šance, Za hranice všednosti
 • školní řád s přílohami
 • organizační řád
 • výroční zprávy
 • informace o přijímacím řízení
 • dokumenty školní preventivní strategie
 • směrnice školy

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

10. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.  

11. Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce FORMULÁŘE.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114

13. Předpisy

Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na http://www.zkola.cz a http://www.msmt.cz/dokumenty

Školní řád s přílohami (Pravidla upravující chování v jídelně, pracoviště Štěchovice, Pravidla klasifikaci žáků) jsou k nahlédnutí v tištěné i elektronické podobě v informačním centru školy.

14. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

15. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy škola nemá uzavřeny.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.