Informace (struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008)

1. Název: Gymnázium Kroměříž, Masarykovo náměstí 496

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín (www. krzlinsky.cz) na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 24 329/2001-14 ze dne 25. září 2001 vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci Gymnázium, Kroměříž, Masarykovo náměstí 496, se sídlem Masarykovo náměstí 496, 76701 Kroměříž, IČO 70843309.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání. Organizace vykonává činnost střední školy. Předmět činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení


 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa: Masarykovo nám. 496, 76701 Kroměříž
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je sekretariát školy v 1. patře, místnost č. 43
 • 4.3 Datová schránka: hrwvau5
 • 4.3 Úřední hodiny:

  pondělí- 9.00-11.00

  středa- 9.00-11.00 / 13.00-15.00

  (v období hlavních prázdnin- středa9.00-11.00)

 • 4.4 Telefonní čísla: 577 544 813 (kancelář školy), 577 544 810 (ředitel školy), další čísla uvedeny v záložce  KONTAKTY na zaměstnance školy 
 • 4.5 Adresa internetové stránkywww.gymkrom.cz
 • 4.6 Adresa e-podatelny: podatelna@gymkrom.cz
  •           pro úřední podání, stížnosti, dotazy, apod.
  •           přijímáme formátovaný i neformátovaný text včetně všech typů souborů jako přílohy
 • 4.7 Další elektronické adresy:

  gymkrom@gymkrom.cz 

  Ředitel školy - havela@gymkrom.cz

  Statutární zástupkyně ředitele školy- slavicinska@gymkrom.cz

  Zástupce ředitele pro pedagogickou činnost- vasickova@gymkrom.cz

5. Případné platby lze pokázat KB pobočka Kroměříž, č.ú.86-2957000217/0100

6.  70843309, IZO 102519943

7. DIČ škola není plátce DPH

8. Dokumenty

V informačním centru školy (1.patro, dveře č.43) jsou k dispozici v tištěné i elektronocké podobě:

 • školní vzdělávací program Šance, Za hranice všednosti
 • školní řád s přílohami
 • organizační řád
 • výroční zprávy
 • informace o přijímacím řízení
 • dokumenty školní preventivní strategie
 • směrnice školy

9. Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

10. Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.  

11. Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce FORMULÁŘE.

12. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114

13. Předpisy

Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na http://www.zkola.cz a http://www.msmt.cz/dokumenty

Školní řád s přílohami (Pravidla upravující chování v jídelně, pracoviště Štěchovice, Pravidla klasifikaci žáků) jsou k nahlédnutí v tištěné i elektronické podobě v informačním centru školy.

14. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

15. Licenční smlouvy

Licenční smlouvy škola nemá uzavřeny.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.