15. 6. 2021

Informace k používání ochranných prostředků dýchacích cest

Od úterý 15. června mohou učitelé i žáci během výuky odložit ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, roušku) :-) 

Povinnost nošení roušky či respirátoru zůstává o přestávkách a ve společných prostorách školy.


11. 6. 2021

Vyhlášení voleb členů do Školské rady Gymnázia Kroměříž​​​​​​​

Termín: 21. 6. 2021 – 23. 6. 2021 v době úředních hodin

Místo konání: Gymnázium Kroměříž, 1. patro, sekretariát

Oprávnění voliči: zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci

10. 6. 2021

Informace k organizaci závěru školního roku.

​​​​​​​22. 6. uzavření klasifikace

23. 6. závěrečná pedagogická rada

24. 6. sportovní den nižšího gymnázia, kino vyšší gymnázium

25. 6. sportovní den vyššího gymnázia, kino nižší gymnázium

28. 6. školní výlety

29. 6. školní výlety

30. 6. vysvědčení

20. 5. 2021

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 24. 5. 2021

 • Dne 24. 5. 2021 nastupují do prezenční výuky všechny třídy vyššího i nižšího gymnázia kromě maturitních ročníků. Žáci vyššího gymnázia přicházejí do prezenční výuky po distanční výuce poprvé,  u těchto tříd budeme rovněž dodržovat adaptační období ve výuce.
 • Platí povinnost ochrany dýchacích cest v prostorách školy: nosit respirátor je povinné pro žáky od šestnácti let. Žáci mladší mohou kromě respirátoru použít i roušku.
 • Testování žáků od 24. 5. 2021 probíhá 1x týdně dle zápisu v Bakalářích (Suplování).
 • Žáci, kteří nebudou přítomni při pondělním testování, se musí testovat ihned po svém příchodu do školy. Test si vyzvednou u sekretářky školy. Tuto informaci sdělí žákům TU.
 • Testování žáků v pondělí 24. 5. 2021, 7:45 proběhne ve třídách – v Bakalářích vyznačen dohled 0. hodinu.
 • Třídy 6.A,B, 2.A, 7.A, 3.A - testování 6:55 pod dohledem vyučujících 0. hodiny ve třídách. Není vyznačeno v Bakalářích.

  Třída T.B – testování 8.40 pod dohledem vyučujících.

 • Učebna třídy 4.A se stává učebnou pro třídu 6.A od čtvrtka 27. 5. 2021.

 • Ve dnech 24. - 26. 5. a 1. - 3. 6. 2021 bude vypnuto zvonění (probíhají didaktické testy a ústní maturitní zkoušky).

 • Podrobné informace k prezenčnímu vzdělávání, organizaci testování a samotnému testování, termíny konce školního roku, stravování viz níže.12. 5. 2021

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 17. 5. 2021

V příštím týdnu se vrací do školy žáci tercií a kvart:

 • žáci se budou testovat dvakrát, a to v pondělí (za dohledu třídních uč.) a ve čtvrtek (dohled provádí učitel prví hodiny) – čas a místo viz Bakaláře suplování, další informace podají žákům třídní učitelé,
 • cílem příštího týdne zůstává posilování vzájemných vztahů, komunikace a vzájemné důvěry. Minimálně první týden prezenčního vzdělávání nebudou žáci ústně ani písemně zkoušeni, nebude probíhat známkování. V dalších týdnech prezenčního vzdělávání se budeme držet pravidla, aby žáci nepsali více než dva písemné testy denně.

Ostatní žáci se vracejí nebo mají i nadále distanční vzdělávání.

Podrobné informace k prezenčnímu vzdělávání, organizaci testování a samotnému testování, termíny konce školního roku, stravování viz níže.


7. 5. 2021

V dokumentu Otázky z rodičovských schůzek 6. 5. 2021 najdete odpovědi na dotazy, které vzešly ze včerejších rodičovských schůzek.

7. 5. 2021

V jaké době můžete chodit na obědy od pondělí 10. 5. 2021?

Jídelna Štěchovice

 • výdej obědů v době od 12,00 do 14,00 hodin pro všechny naše žáky v prezenčním i distančním vzdělávání

Jídelna Arcibiskupského gymnázia

 • výdej obědů v době od 11,30 do 14,15 hodin pro pro všechny naše žáky v prezenčním i distančním vzdělávání


6. 5. 2021

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 10. 5. 2021

Do školy nastoupí žáci tříd P. A, P. B, S. A a S. B

Podrobné informace k testování a k pravidlům návratu žáků do školy vám sdělí třídní učitelé na dnešních rodičovských schůzkách.

Informace k prezenčnímu vzdělávání:

V týdenních intervalech se bude střídat prezenční a distanční výuka - rotační výuka. Jako první do školy nastoupí žáci prim a sekund., od 17. 5. 2021 pak do školy nastoupí žáci tercií a kvart. Kdy nastoupí žáci dalších ročníků zatím nevíme.

Adaptační období po návratu do školy – cílem adaptačního období je posílení vzájemných vztahů, komunikace a vzájemné důvěry. Minimálně první týden prezenčního vzdělávání nejsou žáci ústně ani písemně zkoušeni, neprobíhá známkování.

V dalších týdnech prezenčního vzdělávání budeme držet pravidla, aby žáci nepsali více než dva písemné testy denně.

Termíny konce II. pololetí:

25. 6. – uzavření klasifikace

28. 6. - závěrečná pedagogická rada

30. 6. - vysvědčení

Organizace testování při návratu k prezenčnímu vzdělávání:

Preventivní testování bude probíhat 2x týdně - v pondělí a ve čtvrtek

Třídní učitelé předem rozdělí třídu na dvě skupiny, 1. skupina začne testovat v 7.25, 2. skupina v 7.40.

K testování nemůže být žák nucen, pokud se testování neúčastní, nemá přístup do školy a nemůže se zúčastnit prezenční výuky. Absence takového žáka v prezenční výuce je v tomto případě omluvena, úkoly z prezenční výuky si žák zjistí sám u vyučujícího nebo od spolužáků, škola nemá povinnost poskytovat mu distanční výuku, doporučujeme však studijní podporu (úkoly, sdělení rozsahu učiva atd.).

Distanční část rotační výuky je povinná.

Testování

 • Antigenními testy pro samoodběr. Učitel pouze přihlíží a vykonává dozor.
 • Testování se provádí bezprostředně po příchodu do školy.
 • Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho nástupu do školy.
 • Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, bude zakázána osobní přítomnost ve škole.
 • Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho nástupu do školy.
 • Po dobu přítomnosti ve škole jsou všechny osoby povinny nosit respirátor nebo chirurgickou roušku. Do 15 let je možné mít respirátor nebo roušku. Nad patnáct let musí mít žáci respirátor.

Testování se neprovádí u osob:

 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,
 • které mají vystavený certifikát MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

V případě, že výsledek testu je pozitivní:

 • škola kontaktuje zákonného zástupce,
 • škola má povinnost oddělit žáka od ostatních,
 • škola vystaví potvrzení o pozitivním testu,
 • zákonný zástupce nebo pověřený doprovod má povinnost žáka ve škole vyzvednout,
 • zákonný zástupce má povinnost informovat poskytovatele zdravotních služeb (lékaře).

Další podrobné informace:

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole​​​​​​​

29. 4. 2021

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 6. května 2021 v 16. 30 se uskuteční třídní schůzky Gymnázia Kroměříž. Stejně jako minule proběhnou online formou, a to prostřednictvím Teams, kdy se připojíte přes účty vašich dětí. Pokud bude třeba, požádejte své děti o pomoc. Na třídních schůzkách bude pouze třídní učitel, další vyučující je možno kontaktovat telefonicky, přes e-mail nebo Teams.

Tématem bude čtvrtletní klasifikace, pravidla testování při návratu k prezenčnímu vzdělávání a informace a pravidla návratu dětí do školy.

Vedení školy

28. 4. 2021

Ani v příštím týdnu od 3. května nedojde ke změnám organizace vzdělávání v Gymnáziu Kroměříž. Stále bude probíhat distanční vzdělávání. Maturanti do školy mohou na skupinové konzultace dle stávajících pravidel. 

20. 4. 2021

Dle aktuální informace z MŠMT v týdnu od 26. dubna nedojde ke změnám organizace vzdělávání v Gymnáziu Kroměříž.

Ve škole mohou probíhat skupinové konzultace maturantů dle stávajících pravidel.

Ostatní žáci zůstávají v distančním vzdělávání :-(

Vedení školy

16. 4. 2021

Informace k návratu žáků do školy od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. 2021

Týká se pouze žáků maturitních ročníků.

Od pondělí 19. dubna budou možné skupinové konzultace žáků maturitních ročníků ve škole, a to za těchto podmínek a pravidel:

 • v maximálním počtu 6 žáků
 • účast žáků na těchto konzultacích je dobrovolná
 • žák nesmí mít příznaky Covid-19
 • žáci musí podstoupit testování.

Informaci k samotnému průběhu a pravidlům testování žákům podají třídní učitelé a učitelé, kteří svolávají konzultaci.

Dozor u testování budou konat učitelé, kteří svolávají konzultační hodiny.

Osobní přítomnost žáků na skupinových konzultacích bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, bude zakázána osobní přítomnost na konzultačních hodinách.

Testování bude probíhat v tělocvičně samoodběrnými neinvazivními testy.

Preventivní testování se bude provádět vždy v pondělí a ve čtvrtek.

 • Nebude-li žák v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho nástupu do školy.

Po dobu přítomnosti ve škole jsou všechny osoby povinny nosit respirátor.

Testování se neprovádí u osob:

 • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření MZd upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy,
 • mají negativní výsledek POC antigenního testu nebo RT-PCR testu, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb,
 • které mají vystavený certifikát MZd o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

V případě, že výsledek testu je pozitivní, žák je povinen bezodkladně opustit školu a musí informovat svého lékaře.

Další podrobnosti k pozitivnímu testu v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Věnujte pozornost diagramu testování, ve kterém je vysvětlen postup v případě pozitivního testu.

14. 4. 2021

Od pondělí 19. 4. 2021 startují skupinové konzultace maturitních ročníků.

Podívejte se na podrobné pokyny k testování na Covid-19. Ke shlédnutí instruktáží video samoodběrem pomocí neinvazivních testů.

Jak na to ve škole

Škola bude mít k dispozici Singclean testy.

12. 4. 2021

Připravujeme organizaci výuky a testování pro návrat žáků do školy. Čekáme na informace z MŠMT. 

Termín návratu žáků do školy prozatím nevíme.

​​​​​​​I v týdnu od 12. 4.  bude probíhat výuka v Gymnáziu Kroměříž ve stejném režimu jako doposud - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Aktuální rozvrh najdete v Bakalářích.

Připomínáme:

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy​ s ohledem na vzdělávací potřeby studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vedení školy 

30. 3. 2021

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vám a Vašim dětem s nastupujícími svátky jara popřál hodně zdraví a spokojenosti. Nám všem společně přeji, aby se situace ve škole co nejrychleji vrátila do normální situace.

Jistě všichni sledujeme sdělovací prostředky a víme, že návrat dětí do škol je sice prioritou, ale konkrétní data a informace k návratu starších žáků dosud nemáme. Podle dosavadních sdělení ministerstva by se v první fázi měli do škol vracet mladší žáci. Třídy nižšího i vyššího gymnázia se budou v této první fázi nadále vzdělávat distančně. Vaše děti mají nastavený režim vzdělávání v Teams, jsou v kontaktu se svými třídními učiteli.

Jakmile budeme mít konkrétní informace k návratu Vašich dětí do školy, budeme Vás neprodleně informovat. Sledujte tedy prosím webové stránky školy i žákovské knížky. Věřte nám, že děláme vše proto, aby distanční výuka byla kvalitní a aby návrat Vašich dětí k prezenční výuce byl pokud možno bez problémů.


Děkuji Vám za důvěru.

Josef Havela                                                          

2. 2. 2021

Organizace výuky od 1. 2. 2021 do 14. 2. 2021 

Výuka v Gymnáziu Kroměříž v období od 1. do 14. února bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako doposud - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Aktuální rozvrh a změny najdete v Bakalářích.

Připomínáme:

I nadále jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy​ s ohledem na vzdělávací potřeby studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Vedení školy 

12. 1. 2021

Rodičovské schůzky

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 21.1.2021 v 16. 30 se konají třídní schůzky Gymnázia Kroměříž. Vzhledem k pandemické situaci proběhnou online, a to prostřednictvím Teams, stejně jako výuka a třídnické hodiny Vašich dětí. Pokud bude třeba, požádejte své děti o pomoc s připojením. Na třídních schůzkách budou pouze rodiče
​​​​​​​a třídní učitel, další vyučující je možno kontaktovat telefonicky, přes e-mail nebo Teams.

Vedení školy


Pololetní klasifikace

předmětů proběhne běžným způsobem (tradiční známkování) dle ŠVP pro naši školu. Známky se budou uzavírat
​​​​​​​k 25. 1. 2021.

Vedení školy


7. 1. 2021

Organizace výuky od 11. 1. 2021 do 22. 1. 2021 

Výuka v Gymnáziu Kroměříž v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 4. do 10. ledna - tedy distanční výuka pro všechny třídy.

Vedení školy 

2. 1. 2021

Organizace výuky od 4. 1. do 10. 1. 2021

​​​​​​​Od 4. 1. se celá škola vrací zpět k distančnímu vzdělávání podle již dříve stanovených pravidel.  Aktuální rozvrh najdete v Bakalářích.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
​​​​​​​s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.


Přejeme Vám všem do nového roku 2021 pevné zdraví a brzký návrat do školy.


Vedení školy 

14. 12. 2020

Dny 21. a 22. prosinec 2020

byly pro ZŠ, SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ vyhlášeny jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. V tyto dny nebude probíhat žádná forma (prezenční ani distanční) vzdělávání.

Krizové opatření o omezení provozu škol


Vedení školy2. 12. 2020 

Organizace výuky od 7. 12. 2020 do odvolání

Maturitní ročníky

Od 7. 12. se ruší distanční výuka v plném rozsahu a maturitní ročníky přecházejí plně na prezenční výuku dle rozvrhu (včetně seminářů).


Nižší stupeň gymnázia

Pokračuje rotační výuka. Od 7. 12. nastupují třídy „B“ (P.B, S.B, T.B, K.B) do prezenční výuky, třídy „A“ budou mít v tomto týdnu výuku distanční.


Vyšší stupeň gymnázia

Bude rovněž pracovat v režimu rotační výuky.

Od 7. 12. nastupují do prezenční výuky třídy 1.A, Q.A, Q.B, 3.A, 7.A, 7.B

Třídy 2.A, 6.A, 6,B budou mít v tomto týdnu výuku distanční.

V následujícím týdnu od 14. 12. se  skupiny v rotační výuce  vymění.

Uvedené změny v rozvrhu najdete na Bakalářích.


Vedení školy24. 11. 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020

Nižší stupeň gymnázia

Od pondělí 30. 11. 2020 startuje rotační výuka žákům tříd nižšího stupně gymnázia.

Prezenční výuku ve škole od pondělí zahájí žáci tříd prima A, sekunda A,  tercie A  a kvarta A. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou nijak prolínat. Rozvrh hodin na celý týden v aplikaci Bakaláři.

Třídy prima B, sekunda B, tercie B a kvarta B pokračují celý příští týden v distančním vzdělávání podle současných pravidel.

V týdnu od 7. 12. 2020 se budou prezenčně vzdělávat ve škole žáci tříd "B", žáci tříd "A" se budou vzdělávat distančně.

Po celou dobu pobytu ve škole jsou žáci povinni nosit roušky. 


Vyšší stupeň gymnázia

Studenti tříd vyššího gymnázia budou pokračovat v distančním vzdělávání podle dosavadních pravidel.

Žáci maturitních ročníků se od středy 25. 11. 2020 budou vzdělávat podle jiných pravidel (bližší informace u třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů. Rozvrh v aplikaci Bakaláři).


Vedení školy


12. 11. 2020

Provoz Gymnázia Kroměříž od 18. 11. 2020

​​​​​​​​​​​​​​Ministerstvo školství vydalo informace k provozu škol a školský zařízení od 18. 11. 2020.

Pro naši školu platí, že výuka bude i nadále probíhat distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy
​​​​​​​s ohledem na vzdělávací potřeby žáka/studenta.


2. 11. 2020

Ministr školství Robert Plaga uvedl: Priority návratu do škol

Do školy se pravděpodobně vrátí jako první maturanti. Kdy se tak stane a za jakých podmínek? To prozatím zůstává nezodpovězenou otázkou... 

Snad se dočkáme co nejdříve. Budeme za to moc rádi.


Držte se a dávejte na sebe pozor.

Vedení školy


Nařízení mimořádného opatření KHS Zlínského kraj

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ohledně nošení roušek ve vnitřních prostorách

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření k nošení ochranných pomůcek ve vnitřních prostorách. Celé znění lze nalézt zde. Nejčastější dotazy ohledně epidemiologických opatření viz stránky Ministerstva školství.Základní hygienická pravidla stanovená Ministerstvem zdravotnictví

Obecné informace a doporučení k provozu školy

Hygienická pravidla a standard úklidu

Organizace školy v závislosti na semaforu

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy covid-19

Výskyt onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy

Zaměstnanci školy

Kompletní text ministerského manuálu ke covidu-19 lze najít na stránkách ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.