Výsledky přijímacího řízení pro přijímání uchazečů

ke vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Čtyřletý obor vzdělávání

Osmiletetý obor vzdělávání

Svůj úmysl, že se uchazeč bude vzdělávat na naší škole, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat
se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče
ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka může vyzvednout osobně na sekretariátu školy 2. 5. 2023
od 9.00 do 16.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka dne 3. 5. 2023.

Proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat odvolání ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne převzetí rozhodnutí.