Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za  oznámená a zákonný zástupce (ten, který je uveden v přihlášce) si jej může vyzvednout na sekretariátu školy v sobotu 29.  4. 2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin nebo v úterý 2. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin.

Svůj úmysl, že se dítě bude vzdělávat na naší škole, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí si zákonný zástupce žáka (ten, který je uveden v přihlášce) může vyzvednout osobně po prokázání totožnosti na sekretariátu školy v sobotu 29.  4. 2017 v době od 9:00 do 14:00 hodin nebo v úterý 2. 5. 2017 od 8:00 do 12:00 hodin.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou 2. 5. 2017 odpoledne odeslána poštou do vlastních rukou zákonného zástupce žáka.