Aktualizováno 21. 11. 2021

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Testování bude probíhat podle stejných pravidel jako testování, které proběhlo v předešlých termínech. Testuje se pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen).

Další informace níže v textu na této stránce a v přiloženém souboru.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zde, ze kterého vyplývá, že na území okresu Kroměříž proběhne
ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Screeningové testování se týká i Gymnázia Kroměříž. Více informací ke screeningovému testování naleznete zde

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz text níže na této stránce nebo web edu.cz zde. Organizace testování je uvedena v aplikaci Bakaláři.

 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19
  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření
  ke screeningovému testování.
 • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví povinnost pro žáky ve střední škole podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v střední škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek
  “pro netestované”, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),

  • žáci osmiletého gymnázia do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
   které brání šíření kapének,

  • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

   • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
    jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

   • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,

   • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze
    od ostatních osob dodržet odstup 2 m,

   • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

  • Nezletilý žák –škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení
   o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči
   o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy,

  • Zletilý žák –je poučeno nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.

 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 • Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla postupovat v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.

 • Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-lise na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

 • V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové žáka izolovat
  od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 • Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

 • Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům
  je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci jsou pak povinni
  s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování,
  případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.


Zdroj: Manuál pro školy -  SCREENINGOVÉTESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH LISTOPAD 2021Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Ode dne 25. října 2021 se nařizování izolace a karantény řídí Metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky. V této souvislosti převládá právní názor, že u již dříve nařízených karanténních opatření (před 25. 10. 2021) lze zkrátit dobu jejich trvání na 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to v případě, že osoba, na kterou se vztahuje toto karanténní opatření podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a je bez zdravotních obtíží.

Upozorňuji na tento právní výklad z důvodu, že se mohou žáci do školy dostavit dříve než po očekávaných 14 dnech.

Obecně platí, že karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

 • po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který byl absolvovaný 5.-7.den od posledního kontaktu a nevyskytují se zdravotní obtíže (návrat do školy nejdříve 8. den)
 • po 14 dnech v případě, že se RT-PCR test neabsolvoval (návrat do školy nejdříve 15. den)Informace ke covidovým opatřením od 25. 10. 2021

Škola je povinna vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných. Vzhledem k vytíženosti KHS přicházejí textové zprávy žákům o nařízení karantény s určitou prodlevou.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 50 % žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob vzdělávání může probíhat nejrůznějšími formami dle aktuálních možností školy. Jednotliví vyučující pak osloví žáky prostřednictvím aplikace TEAMS.

Informace k odběru stravy v Jídelně ve Štěchovicích pro žáky s nařízenou karanténou – pro výdej je možné se dostavit od 10:30 do 11:30.INFORMACE MŠMT K PROVOZU OD 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí
a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost
na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah
do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).


Aktualizováno 25. 8. 2021

PROVOZ GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí k odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE V ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 • v případě negativního výsledku testu žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v lavici, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a předá o tom potvrzení, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy,
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m,
  • žáci do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5m.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou autistického spektra, poruchou duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor.
 • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu:
  • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  • Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.