Stránka aktualizována 11. 3. 2022

Informace ke změnám opatření s účinností od 14. 3. 2022

Povinné zakrytí dýchacích cest ochrannými prostředky se od 14. 3. ve školách a školských zařízeních ruší. Týkat se bude jen pobytu ve veřejné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.S účinností od 19. 2. 2022 se mění následující:

1. Osobám s pozitivním výsledkem RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 a osobám vykazující příznaky onemocnění covid-19 s pozitivním výsledkem RAT testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeným poskytovatelem zdravotních služeb se nařizuje izolace
v minimální délce trvání 7 dnů („den nula“ plus následujících 7 kalendářních dnů). Izolace se nenařídí osobám nevykazujícím příznaky, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od odběru pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla izolace nařízena, neuplynulo více než 30 dnů.

2. Karanténní opatření se nenařizují.

Informace ke změnám opatření s účinností od 31. 1. 2022

S účinností od 31. 1. 2022 bude platit výjimka z povinného testování ve školách a z povinného testování zaměstnanců obecně pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

 • Tato výjimka dopadá na osoby, které se testují jak podle mimořádného opatření k testování ve školách (děti, žáci, studenti, zaměstnanci ZŠ, SŠ, KON, nově VOŠ apod.), tak i na osoby, které se testují podle mimořádného opatření k testování zaměstnanců,

 • platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách či pracovištích,

 • pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení

Dále informujeme, že od 31. 1. 2022 osobám, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, prodělaly onemocnění covid-19 potvrzené laboratorně metodou RT-PCR, uplynula u nich izolace nařízená v souvislosti s proděláním onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 30 dní, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni provedení tohoto testu, nebude v tuto ochrannou lhůtu nařízena karanténa v případě, že budou v rizikovém kontaktu s nakaženým. Uvedené se bude vztahovat jak na zaměstnance škol a školských zařízení, tak děti, žáky a studenty.
STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K VYBRANÝM OTÁZKÁM K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘI REALIZACI MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ „CODID-19“


RESPIRÁTORY JAKO PREVENCE PŘED KARANTÉNOU

Pokud má osoba, která je v kontaktu s pozitivním, nasazenu po celou dobu kontaktu adekvátní ochranu dýchacích cest, což je dle metodického pokynu respirátor alespoň třídy FFP2 v případě osoby starší 15 let, což se týká učitele, tak není považována za epidemiologicky významný kontakt („rizikový“). A to z důvodu, že není naplněna podmínka „bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest“, tato osoba totiž adekvátní ochranu dýchacích cest má, jelikož měla po celou dobu kontaktu nasazen respirátor.

Výše uvedené vychází i z principu nastavení mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, kdy je adekvátní prostředek dýchacích cest brán jako „ochrana“, takže pokud mám správně nasazen respirátor jsem „chráněn“ i když jej ostatní v mém okolí nemají, tudíž bych neměl být pro účely posuzování brán jako rizikový kontakt.

Tudíž platí, že pokud mám nasazenu ochranu dýchacích cest jakožto kontakt pozitivní osoby, jsem v režimu „ochrany“, ale nejsem tak považován za epidemiologicky významný kontakt, jelikož nedošlo k onomu „nechráněnému kontaktu“, jelikož mám „bariéru“ ve formě ochrany dýchacích cest(respirátor). Pokud však náležitou ochranu nemá je považován za epidemiologicky významný kontakt.

Za náležitý ochranný prostředek dýchacích cest se považuje:

U dětí do 15 let věku – zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC

U osob starších 15 let – respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.


Vedení školy


Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Informace o změnách účinných od 3. 1. 2022

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto: 

 • s účinností od 3. 1. 2022 o v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni,

 • dále pak od 17. ledna 2022 probíhá testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem
  v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu,

 • nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci v případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)


Informace MŠMT o podmínkách účasti na lyžařském výchovně výcvikovém kurzu organizovaném základní nebo střední školou.


Podrobnosti zákazu služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb se s účinností od 26. 12. 2021 mění takto: zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě 15 (Mimořádného opatření) nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat s tím, že

 • v případě žáka mladšího 18 letúčastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek podle bodu 15 (tedy za dokončené očkování/prodělanou nemoc v ochranné lhůtě) pro účely využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá
  • méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
 • výše uvedená fikce splnění podmínek podle bodu 15 (nahrazení podmínky O-N testem RT-PCR s prodlouženou platností) se vztahuje pouze na žáky mladší 18 let (tedy nikoliv na zaměstnance školy či žáky, kteří již 18 let věku dosáhli),
 • škola je před započetím kurzu povinna kontrolovat splnění podmínek (tedy dokončené očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě/platný PCR test) a vydává písemné potvrzení, že jsou podmínky splněny
  • tímto písemným potvrzením se může žák prokazovat v případě kontroly na lanových dráhách,
  • škola pro účely hromadného nákupu jízdenek (skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola organizující kurz provozovateli předložit za účelem prokázání splnění podmínek jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední škola zkontrolovala, že splňují podmínky.

Bod 15 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb s platností od 26. 12. 2021

V bodě 15. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

 • a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
  • i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
  • ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
  • iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
   • a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
   • b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
   • c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
 • b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu akcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
  • i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
 • c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


INFORMACE K TESTOVÁNÍ OD PONDĚLÍ 6. PROSINCE 2021

PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ SE VE ŠKOLÁCH PROVEDE 6. PROSINCE 2021 A PAK NÁSLEDNĚ KAŽDÉ PONDĚLÍ. POKUD NEBUDE PRVNÍM VYUČOVACÍM DNEM
V TÝDNU PONDĚLÍ, PROVEDE SE PREVENTIVNÍ TESTOVÁNÍ PRVNÍ VYUČOVACÍ DEN V TÝDNU.


Testování je velmi administrativně náročné, a proto žádáme všechny žáky, aby se k preventivnímu testování dostavovali v časech daných rozvrhem. 

V příloze č. 2 školního řádu se píše:

Preventivní screeningové testování - absence při testování

1. Škola vykonává testování žáků na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které dodává screeningovému testování právní závaznost.

2. Pokud bude mít škola za povinnost vykonat plošné preventivní testování, snahou školy bude organizovat testování tak, aby docházelo co k nejmenšímu narušení výuky.

3. Testování bude probíhat v časech daných rozvrhem hodin, nejčastěji pak od 7,30 hod. Pokud se na žáka nevztahují výjimky, má povinnost se v uvedeném čase testování zúčastnit.

4. Žák, který se nedostaví v daném čase k testování, může využít jiný termín, který bude žákovi poskytnut s ohledem k organizaci školy.

5. Žákovi, který se nedostaví v daném čase k testování, omlouvá nepřítomnost na testování zákonný zástupce (v případě zletilého žáka si může absenci omluvit zletilý žák sám) dle pravidel daných školním řádem o omlouvání nepřítomnosti.


Další informace k testování níže v textu na této stránce.


INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 22. A 29. LISTOPADU 2021

Testování bude probíhat podle stejných pravidel jako testování, které proběhlo v předešlých termínech. Testuje se pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo žák v pondělí přítomen).

Další informace níže v textu na této stránce a v přiloženém souboru.

INFORMACE K TESTOVÁNÍ V TERMÍNECH 8. A 15. LISTOPADU 2021

Dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví zde, ze kterého vyplývá, že na území okresu Kroměříž proběhne
ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19.
Screeningové testování se týká i Gymnázia Kroměříž. Více informací ke screeningovému testování naleznete zde

Průběh testování bude obdobný jako při plošném screeningovém testování v září, viz text níže na této stránce nebo web edu.cz zde. Organizace testování je uvedena v aplikaci Bakaláři.

 • Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19
  (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě
  (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd. - k tomu bližší informace níže). Speciální podmínky se musí dodržovat do doby platnosti stanovené v mimořádném opatření
  ke screeningovému testování.
 • Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví povinnost pro žáky ve střední škole podrobit se preventivnímu testování. Pokud dítě nebo žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo ukončené očkování), bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v střední škole pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek
  “pro netestované”, konkrétně:

  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, ve vnitřních prostorech, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy, vždy a ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5 metru,

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95),

  • žáci osmiletého gymnázia do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
   které brání šíření kapének,

  • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty

   • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu,
    jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo

   • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a tuto skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen ochranný prostředek, který je v lékařském potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest,

   • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, nesmí zpívat, pokud nelze
    od ostatních osob dodržet odstup 2 m,

   • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest a musí sedět v lavici.

 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných).

  • Nezletilý žák –škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení
   o nutných opatřeních během návratu domů, může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči
   o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy,

  • Zletilý žák –je poučeno nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.

 • Povinná konfirmace v případě pozitivního AG testu (v případě RT-PCR testů se již další konfirmace neprovádí): Škola vydá pozitivně testované osobě nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Daný žák, nebo zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o indikaci konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

 • Následné kroky pak vyhodnocuje místně příslušná krajská hygienická stanice, která by měla postupovat v souladu s Metodickým pokynem hlavní hygieničky ČR pro orgány veřejného zdraví k nařizování karantény a izolace v souvislosti s onemocněním covid-19.

 • Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-lise na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku). V takovém případě škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání. Pokud by škola osobní přítomnost žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.

 • V případě, že žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola je povinna takové žáka izolovat
  od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce.

 • Žák není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Dítě či žák tedy musí být omluven v souladu se školním řádem.

 • Pokud se poměřuje zájem na ochraně zdraví a právo na vzdělávání, je třeba zdůraznit, že mimořádné opatření neomezuje právo na vzdělávání. Žákům
  je umožněna osobní přítomnost na vzdělávání i bez toho, aniž by se podrobili preventivnímu testování. Jak je uvedeno výše, tito žáci jsou pak povinni
  s ohledem na ochranu zdraví ostatních osob po celou dobu pobytu nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. Testování samoodběrem představuje minimální zásah, který ale umožní naplnit právo na vzdělání a zároveň je nástrojem pro ochranu zdraví, obdobné pak platí i pro povinnost nosit prostředek ochrany dýchacích cest. Je tedy legitimním požadavkem žákům, které odmítají jak testování, tak i prostředek ochrany dýchacích cest, neumožnit osobní přítomnost na vzdělávání, když by museli být společně ve škole či školském zařízení s osobami, které se testování,
  případně povinnosti nosit prostředek ochrany dýchacích cest, podrobili.


Zdroj: Manuál pro školy -  SCREENINGOVÉTESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH LISTOPAD 2021Informace Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Ode dne 25. října 2021 se nařizování izolace a karantény řídí Metodickým pokynem hlavní hygieničky České republiky. V této souvislosti převládá právní názor, že u již dříve nařízených karanténních opatření (před 25. 10. 2021) lze zkrátit dobu jejich trvání na 7 dnů ode dne posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, a to v případě, že osoba, na kterou se vztahuje toto karanténní opatření podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a je bez zdravotních obtíží.

Upozorňuji na tento právní výklad z důvodu, že se mohou žáci do školy dostavit dříve než po očekávaných 14 dnech.

Obecně platí, že karanténa může být ukončena následujícím způsobem:

 • po minimálně 7 dnech v případě negativního výsledku testu, který byl absolvovaný 5.-7.den od posledního kontaktu a nevyskytují se zdravotní obtíže (návrat do školy nejdříve 8. den)
 • po 14 dnech v případě, že se RT-PCR test neabsolvoval (návrat do školy nejdříve 15. den)Informace ke covidovým opatřením od 25. 10. 2021

Škola je povinna vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných. Vzhledem k vytíženosti KHS přicházejí textové zprávy žákům o nařízení karantény s určitou prodlevou.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 50 % žáků jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Distanční způsob vzdělávání může probíhat nejrůznějšími formami dle aktuálních možností školy. Jednotliví vyučující pak osloví žáky prostřednictvím aplikace TEAMS.

Informace k odběru stravy v Jídelně ve Štěchovicích pro žáky s nařízenou karanténou – pro výdej je možné se dostavit od 10:30 do 11:30.INFORMACE MŠMT K PROVOZU OD 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí
a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost
na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah
do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).


Aktualizováno 25. 8. 2021

PROVOZ GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí k odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE V ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 • v případě negativního výsledku testu žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v lavici, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a předá o tom potvrzení, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy,
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m,
  • žáci do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5m.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou autistického spektra, poruchou duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor.
 • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu:
  • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  • Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.