Aktualizováno 11. 9. 2021

INFORMACE MŠMT K PROVOZU OD 13. 9. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje:

Připomínáme, že platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování dětí
a žáků. Tímto také končí povinnost zaměstnanců prokazovat se OTN (ukončeným očkováním, negativním testem nebo proděláním nemoci covid-19).

Nadále zůstávají v platnosti běžná pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách, což především znamená, že žáci nejsou povinni nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu v případě, že jsou usazeni, a pedagogičtí pracovníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek v případě, kdy poskytují vzdělávání. Další výjimky jsou uvedeny v mimořádném opatření k nošení ochranného prostředku, který naleznete zde, ve znění této úpravy. Jinak však platí povinnost ochrany dýchacích cest v budově školy.

V případě, kdy dítě, žák či student odmítne nošení ochranného prostředku tehdy, kdy je to jeho povinností, škola mu neumožní osobní přítomnost
na vzdělávání či poskytování školských služeb. Dítě, žák či student není automaticky omluven ze svého vzdělávání a záleží na přístupu konkrétní školy, resp. na pravidlech stanovených ve školním řádu. Upozorňujeme, že povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah
do osobní integrity osoby. Pouze odmítání povinnosti nošení ochrany dýchacích cest tedy není dostatečným omluvitelným důvodem pro neúčast na prezenční výuce a plnění povinné školní docházky. Školám se v takových případech nedoporučuje ani poskytování distanční výuky. V případě dlouhodobého zanedbávání školní docházky škola postupuje dle běžných postupů a spolupracuje s příslušnými orgány (OSPOD).


Aktualizováno 25. 8. 2021

PROVOZ GYMNÁZIA KROMĚŘÍŽ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022 VZHLEDEM KE COVID-19


V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.


Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19.

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale je vhodné věnovat zvýšenou míru pozornosti příznakům infekčního onemocnění u žáků a při jejich zjištění je nutné volit tento postup:

 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,
 • příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí k odchodu ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 • příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; žák si neprodleně nasadí ochranu dýchacích cest a je umístěn do předem připravené samostatné místnosti nebo jinak izolován od ostatních přítomných ve škole. Škola současně informuje zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy. Zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ VE ŠKOLE V ZÁŘÍ 2021

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě, první test se provede 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

 • v případě negativního výsledku testu žáci nosí ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorech školy, v případě, kdy jsou usazeni v lavici, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech žáků).
 • Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19) a předá o tom potvrzení, případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.
 • Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit a dalších aktivit ve škole pouze za dodržení přísnějších režimových opatření, konkrétně:
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorech školy,
  • povinnost nosit ochranu dýchacích cest ve venkovních prostorech, pokud není možné dodržet rozestup 1,5m,
  • žáci do 15 let věku při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku
  • nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převlékají se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
  • nesmí zpívat,
  • při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů nepoužívají ochranný prostředek dýchacích cest, musí sedět v lavici nebo u stolu a musí dodržovat rozestup od ostatních osob 1,5m.
 • z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty
  • osoby s poruchou autistického spektra, poruchou duševního stavu, jejichž aktuální duševní stav neumožňují dodržování povinnosti nosit ochranný prostředek, nebo
  • osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor.
 • Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování.  
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování, je zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.
 • V případě pozitivního výsledku testu je třeba pozitivně testovaného izolovat od ostatních osob do izolační místnosti.
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny a žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu:
  • Nezletilý žák – škola kontaktuje zákonného zástupce, se souhlasem zákonného zástupce (který může být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.
  • Zletilý žák – je poučen o nutných opatřeních během návratu domů a bez zbytečného odkladu opouští školu.