Ve čtvrtek 19. 10. 2017 se uskutečnily volby do školské rady. Volili zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci. Vybírali dva členy z šesti navržených kandidátů pro příští tříleté funkční období.

Pro funkční období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020 byla zvolena za člena do školské rady MUDr. Edita Slováková.

Na další místo člena byli zvoleni stejným počtem hlasů dva zákonní zástupci žáků. Dle volebního řádu školské rady vydaného Radou Zlínského kraje bodu II. odst. 7 se při rovnosti hlasů stanoví pořadí losem. Pro zachování demokratičnosti a věrohodnosti voleb se v úterý 24. 10. 2017 uskutečnilo losování za přítomnosti obou dvou zvolených zákonných zástupců a členů volební komise. Druhý členem školské rady byla vylosována Mgr. Silvie Mihaldová.