Maturitní zkouška 2021 se koná podle ustanovení § 77-81 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky. V jarním zkušebním období se didaktické testy konají od 2. 5. 2021 do 15. 5. 2021, zkoušky profilové části  v období od 16. 5. 2021. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2021.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2021 tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Nepovinné zkoušky si žák volí z nabídky  cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá:

ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák zvolil ve společné části MZ cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 povinných zkoušek. Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka se konají vždy formou písemné práce (slohová práce) a ústní zkouškou před maturitní komisí.

1. zkouška z českého jazyka a literatury 

1.1 ústní zkouška z českého jazyka a literatury zadávána formou pracovních listů. Pracovní list je vypracován ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl (20) žák předá nejpozději do 31. 3. 2021. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti vztahující se k učivu
o jazyce a slohu,

1.2 písemná práce z českého jazyka a literatury o minimálním rozsahu 250 slov, délce trvání 120 min. včetně volby zadání, žák si zvolí 1 z 6 zadání, 

2. ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  

2.1. písemná práce z cizího jazyka o minimálním rozsahu 200 slov, délce trvání 90 min., žákům bude stanoveno jedno zadání, které určí los. Zadání může obsahovat výchozí text.

3. dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření a další dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů: matematika, společenské vědy, další cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. Forma zkoušek profilové části mimo další cizí jazyk je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Zkouška z dalšího cizího jazyka se skládá z ústní zkoušky a písemné práce.

Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí a formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka zvoleného v profilové části určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. 

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.


Další dokumenty

Přihlášku k MZ 2021 vyplňte bez podpisu a zašlete na vasickova@gymkrom.cz do 23.11.2020. Přihláška bude převedena do systému a následně zaslána ke kontrole všech dat a k podpisu. V případě nejasností se obracejte na vedení školy nebo své třídní učitele. Další pokyny v přihlášce.