Maturitní zkouška 2021 se koná podle ustanovení § 77-82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky. V jarním zkušebním období se didaktické testy konají od 2. 5. 2021 do 15. 5. 2021, zkoušky profilové části  v období od 16. 5. 2021. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020..

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2021 tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Nepovinné předměty si žák volí z nabídky  cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky obsahuje:

1. ústní zkouška z českého jazyka a literatury zadávána formou pracovních listů. Pracovní list je vypracován ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl žák předá nejpozději do 31. 3. 2021.

2. písemná práce z českého jazyka a literatury

3. ústní zkouška z cizího jazyka zvoleného ve společné části

4. písemná práce z cizího jazyka zvoleného ve společné části

5. dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření a další dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů: matematika, společenské vědy, další cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka zvoleného v profilové části určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. 

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.


Další dokumenty