Maturitní zkouška 2019 se koná podle ustanovení § 77-82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 173/2014 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.


Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky. Zkoušky konají žáci v základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V jarním zkušebním období se písemná práce z českého jazyka a literatury koná 8. 4. 2020, z cizího jazyka koná 30. 4. 2020,  didaktické testy společné části maturitní zkoušky v období 2. - 10. 5. 2020, ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky v období od 16. 5. - 9. 6. 2020. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2019 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2020.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2020 tvoří dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouška, která se skládá z ústní zkoušky, písemné práce a didaktického testu.  Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je zadávána formou pracovních listů. Pracovní list je vypracován ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl žák předá nejpozději do 31. 3. 2020.

Nepovinné předměty si žák volí z nabídky  cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

Mezi nepovinné předměty patří Matematika+. Zkoušku Matematika+ mohou dobrovolně konat žáci posledních ročníků středního vzdělávání v oborech ukončených maturitní zkouškou. Ke zkoušce Matematika+ se žáci budou moci přihlásit po přihlášení k maturitní zkoušce, v termínu od 2. do 15. ledna 2020 přes VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA. Zkouška  se bude konat v rámci jednotného zkušebního schématu jarního zkušebního období maturitní zkoušky 2020 na spádové škole. Nahrazení nepovinné zkoušky z cizího jazyka určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.

Vzhledem k výchovně vzdělávacím strategiím daným školním vzdělávacím programem Gymnázia Kroměříž je profilová část maturitní zkoušky koncipovaná tak, aby umožnila profilaci žáka a podpořila jeho přípravu pro studium na vysoké škole. Žáci si volí dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření si mohou zvolit další dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů: matematika, společenské vědy, další cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů boudou žákovi předány nejpozději do 15. 5. 2020, hodnocení písemných prací pak před zahájením ústních zkoušek. Celkové hodnocení škola předá žákovi dva dny po předání všech materiálů o maturitní zkoušce Centru.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Seznam literárních děl, témata pro školní zkušební úlohy ústní zkoušky společné části z cizího jazyka, maturitní témata profilových zkoušek, příklad vypracovaného seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku 2020 na Gymnáziu Kroměříž je obsahem Další dokumenty.

Další dokumenty