Maturita

Maturitní zkouška 2021 se koná podle ustanovení § 77-81 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění.


17. 3. 2021

Milí maturanti, níže vysvětlující text k hodnocení zkoušek na vysvědčení.

Věnujte pozornost dokumentu s názvem: GKM_Aktuální informace k maturitě_17. 3.2021, který byl dnes aktualizován. 

Těšíme se s Vámi na viděnou. Myslíme na Vás.

Vedení školy

"Pokud se žák rozhodnul, že bude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky (žák může tyto zkoušky konat, pokud tuto informaci do 30. dubna 2021 písemně sdělí řediteli školy), tak hodnocení těchto zkoušek (nebo zkoušky) se započítává do celkového hodnocení maturitní zkoušky a uvádí se na vysvědčení o maturitní zkoušce, s výjimkou případu, kdy žák zkoušky (nebo zkoušku) nevykonal úspěšně nebo ji nekonal.

Pokud se žák rozhodnul, že nebude konat zkoušku z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka v profilové části maturitní zkoušky, který si zvolil ve vazbě na společnou část maturitní zkoušky, tak do celkového hodnocení maturitní zkoušky se započítávají pouze ostatní povinné předměty; uvedené zkoušky nejsou také ani součástí vysvědčení o maturitní zkoušce."

Aktualizováno 17. 3. 2021

Aktualizováno 15. 2. 2021 dle opatření obecné povahy MŠMT z 29. 1. 2021

Aktuální dokumenty k maturitní zkoušce

Stav k 29. 1. 2021

Dokumenty k maturitní zkoušce

Stav k 1. 10. 2020

Obecné informace stav k 15. 2. 2021

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky.
​​​​​​​V jarním zkušebním období proběhnou didaktické testy ve dnech 3. - 5. května 2021, zkoušky profilové části proběhnou v období od 17. do 20. května 2021. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2020 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2021.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2021 tvoří dvě povinné zkoušky formou didaktického testu:

1. český jazyk a literatura (časový limit na vypracování 85 min.)

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) (110 min.) nebo matematika (135 min.)

Nepovinné zkoušky si žák volí z nabídky  cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou. Mezi nepovinné předměty je zařazena matematika rozšiřující.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá:

ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák zvolil ve společné části MZ cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka a z dalších 2 povinných zkoušek. V profilové části MZ se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška.

1. zkouška z českého jazyka a literatury 

1.1 ústní zkouška z českého jazyka a literatury zadávána formou pracovních listů. Pracovní list je vypracován ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl (20) žák předá nejpozději do 31. 3. 2021. Součástí pracovního listu bude i zadání ověřující znalosti vztahující se k učivu
o jazyce a slohu.

2. ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.  

3. dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření a případně další dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů: matematika, společenské vědy, další cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudební výchova, výtvarná výchova. Forma zkoušek profilové části mimo další cizí jazyk je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje. Zkouška z dalšího cizího jazyka se skládá z ústní zkoušky.

Profilová maturitní zkouška z výtvarné výchovy se koná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
​​​​​​​a formou vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí.

Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut.

Nahrazení zkoušky z cizího jazyka zvoleného v profilové části určuje §19a odst. 2 vyhlášky č. 177/2009 v platném znění.

Žák, který žádá v jarním zkušebním období školního roku 2020/2021 o nahrazení zkoušky z cizího jazyka v souladu s § 81 odst. 7 školského zákona a s § 19a vyhlášky č. 177/2009 Sb. a nemůže k žádosti o nahrazení přiložit doklad nebo úředně ověřenou kopii dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky, může k žádosti doložit jiný doklad potvrzující úspěšné vykonání standardizované jazykové zkoušky vydaný příslušnou institucí, u které konal jazykovou zkoušku.

Samotný doklad podle § 19a odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. předloží žák řediteli školy nejpozději před konáním prvního termínu ústní zkoušky z cizího jazyka před zkušební maturitní komisí.

Nepředloží-li žák doklad v termínu, koná ústní zkoušku z cizího jazyka před zkušební maturitní  komisí.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. 

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.


Další dokumenty

Přihlášku k MZ 2021 vyplňte bez podpisu a zašlete na vasickova@gymkrom.cz do 23.11.2020. Přihláška bude převedena do systému a následně zaslána ke kontrole všech dat a k podpisu. V případě nejasností se obracejte na vedení školy nebo své třídní učitele. Další pokyny v přihlášce.